Familierådslagning

Posted by dk.samordnerforeningen

Hvad er familierådslagning?

Familierådslagning er en kommunikations- og beslutningsmodel. Det er en metode, som kan benyttes, når der skal træffes beslutninger om støtte til en familie, hvor et barn eller en ung og familien har problemer.
I familierådslagning er det barnet eller den unge, der er i centrum, – og familien og det private netværk får mulighed for at tage medansvar og være med til at træffe beslutninger for barnet eller den unge.

Til familierådslagningen mødes familien sammen med slægt, venner eller andre, som familien tillægger betydning, for at diskutere og lægge en plan for, hvad der skal til for, at barnet eller den unge kan få det bedre. Metoden bygger på, at alle familier har ressourcer, og at familien kan komme med relevante og realistiske forslag til, hvad der er bedst for barnets eller den unges fremtid.

I familierådslagning er det familien, der lægger planer om at:
Forbedre barnets situation, hvis der er problemer hjemme hjælpe barnet til at fortsætte i skolen, hvis der er skoleproblemer få givet den bedst mulige omsorg til børn, hvis forældre ikke magter at klare omsorgen alene. Familierådslagning inddrager barnet og familien, så familien selv kan tage ansvar i forhold til barnets eller den unges problemer.

Hvem kan iværksætte familierådslagning?

Initiativtageren kan være familiens sagsbehandler i socialforvaltningen/børne- og familieafdelingen eller en professionel fra de institutioner eller sammenhænge, barnet eller den unge indgår i – en lærer, en sundhedsplejerske, en pædagog mv. Initiativtageren drøfter med familien, om det vil være hensigtsmæssigt at holde en familierådslagning.

Samarbejde med familien

Hvis familien siger ja til tilbuddet, formulerer initiativtageren i samarbejde med familien de spørgsmål, som familierådslagningen skal tage stilling til.

Herefter tilknyttes en samordner. Det er en person, som er særligt uddannet til at planlægge og koordinere familierådslagningen i samarbejde med familien. Samordneren kender ikke sagen, kun de spørgsmål, familierådslagningen skal tage stilling til. Samordnerens opgave er at kontakte familiemedlemmer, venner og andre, som familien ønsker inddraget i rådslagningen.

Mere information
Se Litteraturlisten